หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Slideshow Image 0 Slideshow Image 1
 
 

บริการด้านธุรกิจ


            บริษัทให้บริการด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.การขอใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ  เช่นขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงาน  ขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน การขอต่ออายุใบอนุญาต  การขยายโรงงาน การโอนการประกอบกิจการโรงงานการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน  การซื้อขายกิจการ  การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท
2. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางประเภท  เช่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา อาหาร ยาสูบ กับ สรรพสามิต  
3. การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากภาคราชการ
4.รับทำใบอนุญาตทำงาน/วีซ่า ประเภทต่าง ๆ  เช่น ประเภทนักท่องเที่ยว  ทำงาน ครอบครัว ธุรกิจ การลงทุน คนเข้าเมืองมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การเดินทางผ่านราชอาณาจักร การศึกษาหรือดูงาน  การ อนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  การอุทธรณ์กรณีการถูกเพิกถอนการอนุญาต  การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรการโอนสัญชาติ
5.ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาต การอุทธรณ์คำสั่งพักหรือ เพิกถอนใบอนุญาต การแจ้งเลิก หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ  การขอแก้ไขรายการทะเบียน ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การตรวจคัดสำเนาเอกสาร
6.การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การขอรับใบแทนใบอนุญาต การเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน  การอุทธรณ์คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
7.ประกันสังคม  เช่นการยื่นแบบแสดงรายชื่อผู้ประกันตน เป็นต้น


 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Copyright @ 2004-2014 Inter Consultants Law & Accounting Associates Co.,Ltd. All Right reserved.
Tel. (662) 185-1895, 712-8205 Fax. (662) 185-1899 E-mail. interco@interco.co.th